22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akışkan ile tahrik edilen diyafram vasıtasıyla kontrol edilen vana. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05038
Buluş Başlığı Akışkan ile tahrik edilen diyafram vasıtasıyla kontrol edilen vana.
Başvuru Sahibi ACAR-MAK-SAN MAKİNA TARIM İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VAHİT ACAR
IPC Sınıfı F16K 3/00
Buluş Özeti

Buluş, akışkanları kontrol etmek için kullanılan, içerisine akışkanın akışını engelleyen veya buna izin veren en az bir vana plakasının (3) itilip çekildiği en az bir vana akış gövdesi (1), bahsedilen plakanın (3) itilip çekilmesini sağlayan en az bir hareket mili (6), bahsedilen mili (6) tahrik eden en az bir tahrik unsuru (10) olarak kullanılan en az bir diyafram, bu diyaframa (10) basınç uygulayan tahrik akışkanının girdiği en az bir vana ana gövdesi (2) ve bu gövde (2) içerisine tahrik akışkanının girişini sağlayan en az bir tahrik akışkanı girişi (13) içeren vana ile ilgilidir.