22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Konveyörlü kauçuk pişirme tünel fırını. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05039
Buluş Başlığı Konveyörlü kauçuk pişirme tünel fırını.
Başvuru Sahibi HÜSEYİN SONKAYNAR;TİMUR ÖZKAN
Buluş Sahibi TİMUR ÖZKAN;HÜSEYİN SONKAYNAR;TİMUR ÖZKAN;HÜSEYİN SONKAYNAR
IPC Sınıfı F27D 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş, içerisinde sıcak hava ile kauçuk, silikon vb. malzemeden ürünlerin pişirildiği, esas itibariyle profil ayaklar (18) üzerinde duran tünel gruplarından oluşan bir ana gövde (11), bahsedilen ana gövdenin (11) üst orta kısmına konumlandırılmış ve üzerinde bir kumanda panosu (16) ve radyal fanlar (19) barındıran ısıtma grubu (12), ana gövde (11) boyunca dönen bir konveyör bant (13), servis kapakları (14), acil durumlar için boşaltma sistemi (15), tahrik motoru (20) ve davlumbazlardan (17) müteşekkil, emniyet ve verim artışı sağlayan tasarımlarıyla yeni bir sıcak hava tünel fırın (10) yapılanmasıdır.