22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yeni bir fular askısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05268
Buluş Başlığı Yeni bir fular askısı.
Başvuru Sahibi TAM PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TUĞRUL TEZOL
IPC Sınıfı A47G 25/74
Buluş Özeti

Özellikle fularların deforme olmadan kolay asılmasını sağlayan, pratik ve üretimi kolay fular askısı ile ilgili olan bu buluş genel olarak; askı bölümü (1), askı bölümün (1) uzantısı olan şerit (2), şeridin (2) kendi üzerine katlanması ile oluşan askı yuvası (3), şeridin (2) kendi üzerine katlanmış halde tutunmasını sağlayan montaj elemanı(5) ve montaj yerinden (4) oluşmaktadır. Askının şeridinin (2) kendi üzerine katlanması ile oluşan askı yuvasına (3) fular (6) oturtulur.