22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüksek ampere dayanaklı geçiş klemensi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05326
Buluş Başlığı Yüksek ampere dayanaklı geçiş klemensi.
Başvuru Sahibi MEGİSAN ELEKTRİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MURAT MANGAN
IPC Sınıfı H01B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş yüksek ampere dayanıklı geçiş klemensi ile ilgilidir. Buluş konusu yüksek ampere dayanıklı geçiş klemensi elektrik panoları, sanayi makinaları, kesintisiz güç kaynakları (ups), voltaj regülatörleri, trafolar ve benzeri elektrikli sistemlerin tümünde ek, atlama ve enerji giriş çıkışı bağlantı elemanı olarak kullanılmaktadır. Buluş konusu yüksek ampere dayanıklı geçiş klemensini oluşturan parçalardan pirinç somun istenilen amper değerine uygun olarak üretilmekte ve kablo montajı kablo pabucu ile yapılabildiği için ark olasılığı engellenmektedir. Buluş konusu yüksek ampere dayanıklı geçiş klemensinde yer alan bağlantı somunları arasında perdelerin bulunması elektrik atlamasını ortadan kaldırdığı için uzun ömürlü kullanım imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca yüksek ampere dayanıklı geçiş klemensinin yapısal özelliğinden dolayı giriş kablolarının dışarıdan, çıkış kablolarının ise içeriden bağlanabilir olması ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.