22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İş merkezleri için soyunma odası kullanım yeri sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05530
Buluş Başlığı İş merkezleri için soyunma odası kullanım yeri sistemi.
Başvuru Sahibi ERDEN TİMUR
Buluş Sahibi ERDEN TİMUR
IPC Sınıfı H04L 29/00
Buluş Özeti

Bu buluşla geliştirilen iş merkezleri için soyunma odası kullanım yeri sisteminde kullanıcı, giysi değişimi yapmak için belirlediği zamanda soyunma odası kullanım alanına (5) gelerek soyunma odası kullanım alanı RFID okuyucusuna (4) kullanıcı RFİD kartını (3) okutarak, soyunma odası kullanım alanının (5) kullanılmasını sağlamaktır. Bu buluşla geliştirilen iş merkezleri için soyunma odası kullanım yeri sisteminin ana unsurları, iş merkezi (1), ana bilgisayar (2), kullanıcı RFID kartı (3), soyunma odası kullanım alanı RFİD okuyucusu (4) ve soyunma odası kullanım alanı (5) dır.