22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bitkisel ısı paketi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05551
Buluş Başlığı Bitkisel ısı paketi.
Başvuru Sahibi SEDA MUSTAFA
Buluş Sahibi SEDA MUSTAFA
IPC Sınıfı A61F 7/02
Buluş Özeti

Bu buluş, bitkisel yastık olup, özelliği; boyun yastığı (1.1), omuz ve boyun yastığı (1.2), omuz ve sırt yastığı (1.3), göz ve yüz yastığı (1.4), sırt ve bel yastığı (1.5), dirsek kompresi (1.6), diz kompresi (1.7), el kompresi (1.8), ayak kompresi (1 9), temel bitkisel yastık (1.10), bilek sargısı (1.11) veya çocuk kompresleri (1.12) ürünlerinden biri şeklinde olabilen paket (1) ve hazne (2) kısımlarından oluşmasıdır.