22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Duman sprey sistemine sahip hırsızlık önleyici gözcü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05638
Buluş Başlığı Duman sprey sistemine sahip hırsızlık önleyici gözcü.
Başvuru Sahibi ALİ ÇAKMAK
Buluş Sahibi ALİ ÇAKMAK
IPC Sınıfı E05B 73/00
Buluş Özeti

Buluş, herhangi bir mekana istenilmeyen veya yabancı kişilerin girmesi durumunda,mekan sahibinin ve hırsızın birbirlerini görmesini ve karşılaşmasını engelleyen ve meydana gelebilecek her türlü kötü sonuçların oluşmasını engelleyen özellikle eve izinsiz olarak giren yabancı veya istenilmeyen şahısların görüşünü kapatarak bu şahısın gezinme, bakma, çalma imkanını elinden alan her türlü güvenlik sistemine bağlanabilir bir yapıya ve uzaktan kumanda ile işletilebilir bir yapıya sahip duman sprey sistemine sahip hırsızlık önleyici gözcü ile ilgili olup, özelliği; ana gövde (1), ön kapak (2), cihaz sensörü (3), sprey kanalı (4), cihaz açık\kapalı ışığı (5), elektronik devre (6), mekanizma (7), pil (8), sis, duman veya bayıltıcı sprey (9), anten (10) ve uzaktan kumanda (11) ve siren den (12) meydana gelmesidir.