22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikli vinçlerde yenilikler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05653
Buluş Başlığı Elektrikli vinçlerde yenilikler.
Başvuru Sahibi ÇAKMAK VİNÇ SAN.VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi ALİ ÇAKMAK
IPC Sınıfı B66D 1/12
Buluş Özeti

Bu buluş, elektrikli vinçlerde yenilik olup, özelliği, halat (1), tambur (3), denge makaraları (4), şase (5), kamalı travers (6), makara (10), tekerlek (24), kapak (25) ve kanaldan (29) oluşmasıdır.