22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Termoform ambalaj ve paketleme makinaları için motor redüktörlü alt folyo besleme ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05716
Buluş Başlığı Termoform ambalaj ve paketleme makinaları için motor redüktörlü alt folyo besleme ünitesi.
Başvuru Sahibi BETA-PAK OTOMATİK PAKETLEME AMBALAJ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TURGAY GEZER
IPC Sınıfı B65B 59/00
Buluş Özeti

Buluş, ambalaj sektöründe kullanılan termoform ambalaj ve paketleme makinelerinde alt folyonun makineye beslenmesi işlemini sağlayan besleme ünitesi (170) ile ilgili olup, özelliği; bir motorlu redüktör (10) vasıtasıyla tahrik edilen ve folyoya ilerleme hareketi sağlayan ilerletme merdanesi (20), bahsedilen ilerletme merdanesine (20) baskı uygulayan baskı merdanesi (30), bahsedilen baskı merdanesine (30) bir salıncak laması (40) vasıtasıyla irtibatlandırılmış salıncak mili (50) içermesidir.