22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan yemlik sisteminde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05758
Buluş Başlığı Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan yemlik sisteminde yenilik.
Başvuru Sahibi KUTLUSAN KAFES EKİPMAN VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET
Buluş Sahibi HASAN BÜYÜKKUTLU
IPC Sınıfı A01K 39/00
Buluş Özeti

Buluş, kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliğinde yavru ve yetişkin hayvanların aynı kaptan yem yiyebilmesini sağlayan, içerisine yemin koyulduğu çanak (10), bahsedilen çanağın (10) üzerine geçerek hayvanların çanak (10) içerisine girmesini çanak (10) ile birleşen kollar (111) sayesinde engelleyen sepet (11) içeren yem tabağı (1) ile ilgilidir. Bahsedilen yem tabağı (1), kümeste yetişkin hayvanlar ile beraber yavruların bulunduğu durumda, gövdesine (120) irtibatlı en az bir kol (121) ve bahsedilen kolun (121) sepet (11) kolları (111) arasında bulunan boşluğu kapaması ile yavruların bahsedilen yem tabağına (1) girmesini engelleyen, yavrular yetişkin olduğunda kapatılan en az bir seperatör (12) içermektedir. Şekil -1