22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gizli cep vasıtasıyla varolan figür ve unsurda doku değişikliği sağlayan davetiye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06147
Buluş Başlığı Gizli cep vasıtasıyla varolan figür ve unsurda doku değişikliği sağlayan davetiye.
Başvuru Sahibi SEDEF DAVETİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HALUK ÖMER SAKİOĞLU
IPC Sınıfı B24D 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yılbaşı, bayram, davet ve benzeri durumlarda kişilerin bilgi sahibi olması veya düğün, nikah, nişan vb. törenlerin duyurulmasında kullanılacak şekilde gizli cep vasıtasıyla var olan figür ve unsurda doku değişikliği sağlayan davetiye ile ilgili olup, özelliği;görüntüleme penceresinin (1.7) arkasında bulunan bir cebe (1.8) sahip çerçeve (1) ve bir ipin/kurdelenin/telin (2.6) tahrik etmesi ile çerçevenin (1) sahip olduğu ayırma yüzeyi (1.4) üzerinde, dikey olarak yukarı-aşağı hareket eden bir davetiyeden (2) meydana gelesidir.