22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oyunlaştırılmış bilgi edinme sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06150
Buluş Başlığı Oyunlaştırılmış bilgi edinme sistemi.
Başvuru Sahibi NURCAN AKBAŞ
Buluş Sahibi NURCAN AKBAŞ
IPC Sınıfı H04L 27/26
Buluş Özeti

Bu buluş, sembol kişilerin çocuklara zevkli ve ilgi çekici bir şekilde anlatılması ve sevdirilmesi amacı ile oyunlaştırılmış bilgi ve oyun kartlarından oluşan bir set ile ilgilidir. Tarihi kişiler, ünlü sporcular, bilim adamları vb şahsiyetlerin çocuklara/talebelere anlatılması ve sevdirilmesi amacı ile; bilgi kartlarının ön/üst yüzeylerine şeçili öğenin/sembolün/kahramanın resmi konulur. Bilgi kartının arka/alt yüzeyine de resmi konulan sembol kişi hakkında özetlenerek bilgi yazılıdır. Oyun kartları ön/üst yüzeyleri çift bölümlü/hücrelidir. Bilgi kartı hücrelerinde aynı sembol kişiye ait her hücrede iki resim veya farklı sembol kişilere ait iki ayrı resim bulunur.