22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıva altı ve sıva üstü kullanılabilen plastik küresel vana. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06184
Buluş Başlığı Sıva altı ve sıva üstü kullanılabilen plastik küresel vana.
Başvuru Sahibi İBRAHİM İYİCE
Buluş Sahibi İBRAHİM İYİCE
IPC Sınıfı F16K 5/00
Buluş Özeti

Bu buluş, su tesisatlarında kullanılan ve büyük kısmı duvar içerisine yerleştirilerek monte edilen ve isteğe bağlı olarak demonte edilebilen sıva altı sıva üstü plastik küresel vanalara ilişkindir.