22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Demir kesme makineleri için piston geri döndürme mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06548
Buluş Başlığı Demir kesme makineleri için piston geri döndürme mekanizması.
Başvuru Sahibi YAKAR KARDEŞLER MAKİNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERHAN YAKAR
IPC Sınıfı B24B 19/10
Buluş Özeti

Mevcut buluş, inşaat sektöründe ve dövme tesislerinde kullanılan yuvarlak kesitli, lama şeklindeki veya farklı geometrik kesitlere sahip demirleri kesen demir kesme makinelerinde kesim işlemi sonucunda pistonun (4) geriye dönüşünü sağlayan bir geri döndürme mekanizması ile ilgilidir.