22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Modüler korkuluk sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06735
Buluş Başlığı Modüler korkuluk sistemi.
Başvuru Sahibi ADEM AKINCI
Buluş Sahibi ADEM AKINCI
IPC Sınıfı E04H 17/00
Buluş Özeti

Buluş, taban sabitleme elemanı (13) içeren, üst küpeşte profilini (20) zemine irtibatlayan, taban sabitleme elemanına (13) sabitlenen dikme profilleri (10), bahsedilen dikme profillerini (10) birbirine irtibatlayan en az bir üst küpeşte profili (20) içermesiyle karakterize edilen modüler korkuluk sistemleri (100) ile ilgilidir.