22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dış cephe inşaat iş iskelelerinde güvenli kurulumlu taşıyıcı iskele. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06816
Buluş Başlığı Dış cephe inşaat iş iskelelerinde güvenli kurulumlu taşıyıcı iskele.
Başvuru Sahibi YAPEKSAN YAPI EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN YILMAZ
IPC Sınıfı E04G 1/15
Buluş Özeti

Buluş, boya, badana, sıva, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan, çapraz bağlantı (6) kısımlarında mukavemeti sağlanmış bir iskele sistemi olup, özelliği,plakası (10) üzerinden yere sabitlenen ve üzerinde en az bir engele (11) sahip en az dört alt ayar mili (1),bahsedilen alt ayar millerinden (1) iki tanesine, her iki ucunda yapılandırılan boru tipi geçme kısımlarından (20) geçen en az iki başlangıç ayağı (2),en az iki yatay bağlantı (5) yatay bağlantılar (5) ve çapraz bağlantının (6) birbirlerine güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan kelebek bağlantılarına (40) sahip en az iki H çerçeve (4),bahsedilen H çerçevenin (4) bır koluna kelebek bağlantısı (40) üzerinden ve bahsedilen başlangıç ayağına (2) çapraz gelecek şekilde monte edilen en az bir çapraz bağlantı (6), giriş-çıkış yapılan açıklığa (91) ve girildikten sonra platformun kullanılabilmesi için kapatılan kapağa (90) sahip üst platform (9) içermesi ile ilgilidir. Şekil-10