22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Oyun ekipmanları bağlantı küresi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06940
Buluş Başlığı Oyun ekipmanları bağlantı küresi.
Başvuru Sahibi CEMER KENT EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FUAT EROĞLU
IPC Sınıfı F16B 21/02;F16B 7/04
Buluş Özeti

Buluş, salıncak direkleri, kaydırak, korkuluk, platform gibi oyun grubuna veya park elemanlarına ait boru, profil, lata gibi dikmelerde kullanılan oyun ekipmanları bağlantı küresi (1) olup; en az bir taşıyıcı gövde (2), bahsedilen taşıyıcı gövde de (2) bulunan en az bir bağlantı noktası (9), bahsedilen bağlantı noktasına (9) ve/veya montaj elemanına (3) konumlanan bağlantı kafasına (4) haiz ayak (6) içermektedir.