22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik yumurta toplama ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06943
Buluş Başlığı Otomatik yumurta toplama ünitesi.
Başvuru Sahibi MAYA KAFES VE EKİPMANLARI HAYV.DIŞ TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi HİLMİ KÜÇÜKZIVARIK
IPC Sınıfı A01K 31/16
Buluş Özeti

Buluş, kanatlı kümes hayvanlarının ürünü olan yumurtaların insan gücünden bağımsız bir şekilde seri olarak ve ürüne zarar vermeden toplanmasını sağlayan otomatik yumurta toplama ünitesi (1) ile ilgilidir. Söz konusu buluş, bahsedilen yumurta toplama ünitesinin (1) üzerine kurulduğu ana şasi (12), kafeslerden taşınan yumurta telleri üzerindeki yumurtaların aktarıldığı döner yapıda en az bir taşıyıcı plaka (13), bahsedilen ana şasiye (12) irtibatlı ve bahsedilen taşıyıcı plakadan (13) gelen yumurtaların sırası ile aktarıldığı, döner yapıda en az bir yumurta tutucu (11), bahsedilen yumurta tutucuyu (11) ana şasiye (12) irtibatlayan ve döner yapıda olmasını sağlayan en az bir hareket aktarım elemanı (16), bahsedilen yumurta tutucu (11) ile ana şasiyi (12) birbirine irtibatlayan ve bu yumurta tutucunun (11) dönmesini sağlayan en az bir hareket aktarım elemanı (14), taşıyıcı plakayı (13) ana şasiye irtibatlayan ve bu taşıyıcı plakanın (13) dönmesin sağlayan en az bir hareket aktarım elemanı (14) içermektedir.