22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Nem-ısı sensörlü, ısı ve sıvı akışkan kontrollü, bağımsız olarak da kullanılabilen çok amaçlı filtre. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06969
Buluş Başlığı Nem-ısı sensörlü, ısı ve sıvı akışkan kontrollü, bağımsız olarak da kullanılabilen çok amaçlı filtre.
Başvuru Sahibi MORTON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HASAN BEŞER
IPC Sınıfı A61M 1/00;A61M 27/00
Buluş Özeti

Buluş, herhangi bir nedenden dolayı suni solunum yapan hastaların soluduğu havanın, oksijen terapisi uygulanan hastaların soluduğu oksijenin sıcaklık ve/veya nem oranını hastanın ihtiyaç duyduğu düzeyde tutarak kontrollü olarak verilmesi amacıyla kullanılan,sıcaklık ve nem ayarının kontrol ünitesi vasıtasıyla otomatik olarak kontrol edildiği bir çok amaçlı filtre sağlamaktadır.