22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir gösterim paneli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07256
Buluş Başlığı Bir gösterim paneli.
Başvuru Sahibi NGM DİJİTAL MEDYA VE REKLAMCILIK ORGANİZASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BORA ÜNEN
IPC Sınıfı G09F 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, müşterilerin sesli ve görsel olarak bilgilendirilmesini sağlayan bir gösterim paneli (1) ile ilgilidir. Buluş konusu gösterim paneli (1); alışveriş merkezleri, metro istasyonları, havalimanları, yoğunluklu yaya trafiği olan caddeler gibi iç ve dış mekanlarda potansiyel müşterilerin bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Söz konusu gösterim paneli (1) bulunduğu alanlarda içerik olarak; bulunduğu mekan ile ilgili bilgilerin, mekanda yer alan mağazaların kampanya ve tanıtımlarının, haberlerin, spor haberlerinin, hava durumunun, sağlık, bakım güzellik konuları, yaşam biçimi gibi konularda ekstra bilgi verilmesini sağlamaktadır.