22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
setli havayolu açma aleti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/07284
Buluş Başlığı setli havayolu açma aleti.
Başvuru Sahibi ONUR AYDIN
Buluş Sahibi ONUR AYDIN
IPC Sınıfı B01J 20/28
Buluş Özeti

Hava yolunu açmak için ağız içine takılan setli havayolu aletinin (1) üstte bulunan set yapısı üst damağın veya dişin ön kısmına (5)yerleşir. Altta bulunan set yapı da (4) alt damağın veya dişin arka kısmına yerleşir. Bu sayede alt çene ile beraber dil de öne çekilir ve dilin geriye düşerek hava yolunu kapatması engellenir. Hava yolunun etkinliği artar. Hava yolu kontrolü ve ağız içinin aspirasyonu kolaylaşır. Set yapılar sayesinde (4,5) setli havayolu aletinin (1) yerinde sabit kalması sağlanır ve böylece açılan havayolunun etkinliği sağlanır.